Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

sprawyrodzinne

Rozwody Częstochowa

 

Kancelaria prawna Rybak-Gaj, której właścicielem jest radca prawny Aleksandra Rybak-Gaj świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o rozwód, separację oraz o: podział majątku po rozwodzie, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej. Świadczymy również pomoc w sprawach o ustalenie ojcostwa (usługa rozwód Częstochowa).

Naszym celem jest prowadzenie postępowań w sposób najbardziej polubowny, tak aby nie był szczególnie obciążający dla klientów kancelarii. Po doprowadzeniu do porozumienia stron w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów a także podziału majątku sąd może dokonać podziału w postępowaniu rozwodowym.

 

Kiedy wziąć rozwód?

Zupełny i trwały rozpad pożycia to przesłanka, po wystąpieniu której każdy z małżonków może wystąpić do sądu z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

 

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w szczególności, gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Rozwód jest niedopuszczalny także wówczas, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wyjątkiem jest tutaj wyrażenie zgody na rozwód przez drugiego małżonka lub gdy odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Rozwody z orzeczeniem o winie

Orzekając rozwód sąd decyduje także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że został złożony pozew o rozwód bez orzekania o winie, na który zgodę wyraża druga strona. W takim przypadku na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, jeżeli żaden z małżonków nie zamierza go opuścić po rozwodzie.

Należy pamiętać, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb oraz w wysokości odpowiadającej możliwościom zarobkowym i majątkowym byłego małżonka.

Warunek niedostatku nie musi zostać spełniony w przypadku jeżeli natomiast jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego a rozwód spowodował u drugiego małżonka istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Na żądanie małżonka niewinnego, sąd może zobowiązać drugiego małżonka do zaspakajania  usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

 

Pomoc prawnika w sprawie o rozwód (rozwody Częstochowa)

W przypadku, gdy przyczyną rozwodu jest jedynie  rozkład pożycia niewynikający ze zdrady, kłamstwa czy przemocy – prawnik pomaga w kontaktach oraz negocjacjach z drugą stroną. W tych okolicznościach pomoc osoby, która podchodzi do sprawy bez zbędnych emocji może przynieść jedynie dobre rezultaty.

Kiedy przyczyną rozwodu jest zdarzenie lub ciąg zdarzeń wywołujących ogromną krzywdę u małżonka i nie jest możliwe uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie, pomoc prawnika jest niezbędna. Gdy należy wykazać przesłanki wyłącznej winy drugiego współmałżonka lub gdy druga strona żąda rozwodu z naszej winy należy wykazać się dużym doświadczeniem i wiedzą prawniczą aby otrzymać wyrok satysfakcjonujący stronę.

Profesjonalny prawnik nie ocenia. Dobry prawnik zawsze stoi po stronie Klienta i szuka dla niego najlepszego rozwiązania. Po wstępnych konsultacjach pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przeprowadzenia postępowania. Przygotowuje strategię, pozwalającą przebrnąć przez proces w sposób w dużej mierze zapewniający oczekiwany wynik (usługa rozwód Częstochowa).

 

Jak wygląda rozwód?

Do jakiego sądu składamy pozew o rozwód?

Sądem właściwym w sprawach o rozwód jest sąd okręgowy. Powództwo należy wytoczyć przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno z nich ma w dalszym ciągu w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W innym przypadku wyłączeni właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego a gdy nie można spełnić tej przesłanki – sąd miejsca zamieszkania powoda. 

Opłata od pozwu o rozwód

Wniesienie pozwu o rozwód podlega stałej opłacie skarbowej w wysokości 600,00 zł.  Przy orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron sąd po uprawomocnieniu się wyroku zwróci połowę opłaty od pozwu. W momencie składania pozwu można wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części.

Czy rozprawa rozwodowa jest jawna?

Co do zasady postępowania sądowe są jawne. Od tej zasady istnieją wyjątki. Jednym z takich wyjątków są sprawy rodzinne, a więc przede wszystkim rozwód. Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Postępowanie dowodowe

Służy ono ustaleniu okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron.

Dowodami w sprawie mogą być np.:

- dokumenty

- zeznania świadków

- przesłuchanie stron – przeprowadzone przez sąd z urzędu

- zdjęcia, wiadomości sms, wiadomości e-mailowe,

Sąd może ograniczyć postępowanie do przesłuchania stron jeśli małżonkowie nie mają wspólnych dzieci a strona pozwana uznaje żądanie.

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

Niestawiennictwo stron na rozprawie

Co do zasady rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednak w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Można tego uniknąć  wynajmując pełnomocnika, który poprowadzi sprawę za Ciebie, a Twój udział ograniczy się do złożenia wyjaśnień.

Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie.

Z kolei, gdy strona pozwana nie stawi się  bez usprawiedliwionych przyczyn  na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu.

Ogłoszenie wyroku

Pomimo tego że posiedzenia w sprawie o rozwód odbywają się przy drzwiach zamkniętych, to ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie odbywa się publicznie.

 

Czytaj także:

- Rozwód z orzeczeniem o winie - Korzyści dla małżonka niewinnego

- Kiedy rozwód jest niedopuszczalny

- Kontakty z małoletnim dzieckiem

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Aleksandra Rybak - Gaj

linia

ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-202 Częstochowa

Kom: 530 275 959
Stac: 34 374 37 36
E-mail: kancelaria@rybakgaj.pl

Termin wizyty należy uzgodnić wcześniej telefonicznie.


 

2017-2022 Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Rybak-Gaj | Wszelkie prawa zastrzeżone.